Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelés szabályai
Faragó Gábor egyéni vállalkozó, a továbbiakban Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát, de fenntartja magának a jogot annak megváltoztatására. Fontosnak tartja az ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Személyes adatai akkor kerülhetnek a vállalkozás kezelésébe, ha Ön azt az Adatkezelő tudomására hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, levelezőrendszerek, telefon, élőszóban. Az Adatkezelő az adatfelvételkor tájékoztatja az érintettet arról, hogy adatai kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató az irányadó. Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. Az Adatkezelési Tájékoztató szóbeli nyilatkozattal történő elfogadása igazolja az Adatkezelési Tájékoztató megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül.
Faragó Gábor egyéni vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről a vállalkozás külön értesíti az ügyfeleket.
Az Ön által megadott adatokhoz Faragó Gábor egyéni vállalkozó fér hozzá, a számlázási adatokat pedig az ALBA-REÁL KFT könyvelőiroda ismerheti meg. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
A vállalkozás informatikai eszközén tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató folyamatosan elérhető a Faragó Gábor egyéni vállalkozó Facebook oldalán (https://www.facebook.com/faragoasztalos/), a vállalkozás honlapján (www.faragoasztalos.hu), valamint a vállalkozás székhelyén (8000 Székesfehérvár, Lippai u. 22/A).

2. Az Adatkezelő adatai
Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján Adatkezelő az alábbi kötelező tájékoztatást adja:
Vállalkozás: Faragó Gábor egyéni vállalkozó
Adószám: 68500397-1-27
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Lippai u. 22/A
Telefonos elérhetőség: 06-20-3901-201
Facebook: https://www.facebook.com/faragoasztalos/
Elektronikus elérhetőség: info@faragoasztalos.hu
Honlap: www.faragoasztalos.hu

3. Adatvédelmi Tisztviselő
Az adatkezelő (Faragó Gábor e.v.) a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

4. Adatfeldolgozás
Adatfeldolgozó igénybevétele történik: ALBA-REAL KFT könyvelőiroda.

5. Külföldi adattovábbítás
Nem történik külföldre továbbítás.

6. Az Adatkezelés célja
Asztalosipari szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatás igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeli a vállalkozás.

7. Az Adatkezelés jogalapja
a) Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthasson ki a vállalkozás, ha Ön ezt kéri. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Ehhez szükség van az Ön nevére és lakcímére.
b) Telefonszámára, nevére időpont-egyeztetés céljából van szükség, az e-mail cím az írásbeli kommunikáció fenntartásához szükséges, a lakcím a helyszíni felmérések szerelések elvégzéséhez szükségesek. Jogalap: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) Hozzájárulását a telefonszám, név, email cím megadásával adja meg. Ezek hiányában a szolgáltatást nem tudja igénybe venni.
Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton, vagy elektronikusan a fent megjelölt címre és névre elküldheti. A vállalkozás késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldi válaszát az Ön által kért címre.

8. Az adatkezelés időtartama
A számlákat Adatkezelő jogi kötelezettség miatt tíz évig őrzi meg.
A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (név, telefonszám, cím) Adatkezelő az utolsó találkozástól eltelt egy év múlva törli.

9. Érintett jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése, direkt marketing célokra való használata ellen. Hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

10. Jogorvoslati tájékoztatás
Az érintettnek jogában áll panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu.
Illetékes bíróság: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25-től visszavonásig érvényes.